با باز شدن صفحه سایت نمایش دهندگان، صفحه دیگری که حاوی بنر تبلیغاتی شما می باشد باز خواهد شد. بازدید کنندگان به میل خود می توانند این صفحه را ببندند و در صورت بستن آن دیگر نمایش نخواهد یافت. شما تنها به ازای بازدید کنندگانی که با اختیار و با علاقه مندی به تبلیغات روی آن ها کلیک و به صفحه سایت شما رجوع می کنند هزینه پرداخت خواهید کرد. این نوع از تبلیغات بسیار مناسب برند سازی با هزینه بسیار مناسب است.