19.05.2014 | خبر تکمیلی در مورد قوانین

پرداخت های این دوره با موفقیت صورت پذیرفت. از تمامی کاربران به دلیل رعایت قوانین تشکر می کنیم و همچنین مطلبی در این مورد را به شما عزیزان اعلام می داریم.

تمامی قوانین جاری در سامانه تبلیغاتی پاپ آپر در طی زمان و بر اساس تجارب کاری و قوانین کاری رایج برگزیده شده است تا به حداکثر توان بازدهی سیستم بیانجامد. کلیه کاربران موظفند آن را به صورت کامل مطالعه نمایند و همچنین در اجرای آن بکوشند. بدیهی است عدم توجه به قوانین تحت هر شرایط با مسئولیت کاربر متخلف است و سامانه تبلیغاتی پاپ آپر هیچ عذری را نمی پذیرد.