07.04.2014 | عدم نمایش تبلیغات در برخی ساعات

به دلیل عدم وجود تبلیغات فعال در برخی ساعات، هیچ تبلیغی در سایت های نمایش دهنده باز نحواهد شد. به همین جهت این اطلاعیه برای کلیه کاربرانی که مایلند تا از سیستم ها مکمل تبلیغاتی پاپ آپر مانند تبلیغاتی بنری و متنی استفاده نمایند ارسال شده است.

نمایش دهندگانی که از انواع دیگر تبلیغات استفاده ننمایند دچار افت درآمد به صورت محسوسی خواهند شد. زیرا تبلیغات در تمام ساعات نمایش نمی یابد.