06.03.2014 | تغییر نرخ و قانون پاپ آپ

به دلیل تقاضای بسیار بالای نمایش دهندگان، قانون یک پاپ آپ برداشته شد. به همین جهت هزینه هر آی پی پاپ آپ به مقدار 26.25 ريال رسید. اکنون نمایش دهندگان می توانند 2 پاپ آپ در سایت خود قرار دهند.

هزینه سفارش تبلیغات نیز در سیستم تبلیغاتی پاپ آپر برای این نوع تبلیغ به همین میزان کاهش یافت.