05.02.2014 | اعمال قانون سایت های متخلف

اخبار مربوط به پرداخت ها دیگر در بخش اخبار افزوده نمی شود و تنها به کاربرانی که برای آن ها پرداخت انجام شده، ایمیل ارسال می شود.

از این تاریخ اقدام به بررسی دوره ای صورت می گیرد و سایت هایی که موارد گفته شده در خبر شماره 25 را رعایت نکردند به قید فوریت مسدود می شوند. لطفا این موارد را جددی بگیرید.

خبر: http://www.popuper.com/news/?id=25