19.01.2014 | پرداخت 30 دی 1392 انجام گردید

پرداخت به کاربران پاپ آپر در تاریخ 30 دی 1392 انجام گردید. با توجه به سقف پرداخت 1 میلیون تومان در روز ما یک ساعت قبل از بامداد پرداخت را آغاز کردیم تا بخشی از پرداخت ها را انجام دهیم و با مشکل محدودیت روزانه مواجه نشویم. در دوره های پیشین چنین مشکلی کمتر جلوه می کرد. اما با با بیشتر شدن تعداد کاربران پاپ آپر و افزایش درآمد ها این مشکل نمایان شد. البته ما از چندین حساب برای پرداخت استفاده می کنیم که در صورت نیاز آن ها را افزایش می دهیم.

 

امیدواریم تا همه کاربران پاپ آپر همواره موفق باشند.