نوار زرد رنگ و تأمل برانگیزی در بالای سایت نمایش می یابد که متن تبلیغاتی شما روی آن وجود دارد. این نوار به صورت شناور است و در هر صفحه ای قابل نمایش می باشد. در این نوع از تبلیغات شما به ازای هر کلیک و ورودی به سایت تان هزینه پرداخت خواهید کرد.